Ostatnio czytane

wtorek, 13 listopada 2012

Rejestracja dzieci polskich urodzonych poza granicami


Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce jednego z rodziców. W przypadku braku ostatniego miejsca zamieszkania, właściwy jest urząd stanu cywilnego m.st. Warszawy.
Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:
* wpisanie zagranicznego aktu urodzenia,
* odtworzenie aktu urodzenia – w wypadku niemożności uzyskania zagranicznego odpisu aktu urodzenia,
* zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.
Akt urodzenia możemy zarejestrować osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej (konieczne będzie wówczas pełnomocnictwo). W rejestracji aktu urodzenia może również pośredniczyć konsulat. Jednak w wypadku rejestracji bezpośrednio w polskim USC czas oczekiwania na wydanie polskiego odpisu aktu urodzenia jest znacznie krótszy, a koszty postępowania niższe.

Do wniosku o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia należy dołączyć następujące dokumenty:
* dokument zagraniczny (zagraniczny akt urodzenia) wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu trzech dni od chwili złożenia wniosku); nie dotyczy to przypadków, w których wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

W wypadku wpisania treści aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego wysokość opłaty skarbowej wynosi 50 zł. Opłata skarbowa od decyzji o odtworzeniu aktu urodzenia lub zarejestrowaniu urodzenia wynosi 39 zł.

Warto wiedzieć
Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych wymaganych przez prawo polskie (np. nazwiska rodowego rodziców) lub jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, kierownik USC może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia. Należy wówczas do wniosku dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego rodziców: odpis aktu małżeństwa lub odpisy aktów urodzeń.

Należy również pamiętać, iż istnieje możliwość otrzymywania za granicą świadczeń społecznych z tytułu urodzenia dziecka (w Polsce jest to tzw. becikowe).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz